O podmienkach členstva vo Voľnej asociácii pozri Stanovy združenia, najmä čl. 3.

Podávanie prihlášok

Prihlášky sa podávajú prednostne elektronicky, e-mailom na adresu clenstvo (zavináč) volna-asociacia (bodka) org.

V prihláške treba uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Súčasťou prihlášky musí byť výslovný súhlas so stanovami združenia.

Členský príspevok

Členstvo vo Voľnej asociácii je spoplatnené mesačným členským príspevkom vo výške najmenej 10 € alebo ročným členským príspevkom vo výške najmenej 120 €. Horná hranica členského príspevku nie je stanovená.

V zmysle vnútorných predpisov združenia sa členský príspevok uhrádza výlučne bezhotovostne, prevodom na účet združenia:

  • IBAN: SK30 8330 0000 0025 0260 4209
  • SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Do správy pre prijímateľa uveďte prievzisko, meno a

  • text „Mesiac“, ak uhrádzate príspevok na aktuálny mesiac
  • text „12M“, ak uhrádzate príspevok na dvanásť mesiacov

Príklady:

  • Kováč Ján Mesiac – úhrada členského príspevku Jána Kováča na aktuálny mesiac (rozhoduje dátum pripísania platby na účet združenia)

  • Kováčová Jana 12M – úhrada členského príspevku Jany Kováčovej na dvanásť mesiacov (od mesiaca, v ktorom bola platba pripísaná na účet združenia)

Zánik členstva

V prípade, ak člen alebo členka nemá uhradený členský príspevok na predchádzajúci mesiac a tento nedostatok neodstráni v aktuálnom mesiaci (spolu s úhradou členského príspevku na aktuálny mesiac alebo nasledujúcich dvanásť mesiacov), členstvo v združení v súlade s čl. 5 Stanov združenia zaniká.