Stanovy OZ Voľná asociácia si tiež môžete stiahnuť v PDF verzii.

Článok 1. Úvodné ustanovenia

 1. Občianske združenie má názov Voľná asociácia (ďalej len „združenie” a/alebo „občianske združenie”),

 2. V súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov je združenie dobrovoľným, nezávislým, samostatným združením osôb, ktoré sa zameriava na (i) produkciu a šírenie myšlienok, informácií, poznatkov a umeleckých diel z oblasti globálnych problémov a výziev 21. storočia, (ii) vzdelávaciu, vydavateľskú a publikačnú činnosť v tejto oblasti a (iii) organizáciu kultúrno-spoločenských a komunitných podujatí, ako aj športových a pohybových aktivít, súvisiacich s touto oblasťou a/alebo zameraných na zvyšovanie povedomia o tejto oblasti.

 3. Sídlom občianskeho združenia je Kapicova 1193/4, 851 01 Bratislava — Petržalka.

 4. Združenie je založené na dobu neurčitú.

Článok 2. Ciele činnosti združenia

 1. Cieľom činnosti občianskeho združenia je rozvíjať vzdelanosť, kultúru a hodnotovú orientáciu verejnosti prostredníctvom rôznych foriem vzdelávacej, publikačnej, umeleckej, športovej a kultúrno-organizačnej činnosti, s osobitným zreteľom na hlavné oblasti záujmu združenia, ktorými sú (i) ľudské práva, (ii) nerovnosti, diverzita a sociálna inklúzia, (iii) ekológia a environmentalizmus, (iv) dobrovoľníctvo, participácia a komunitný aktivizmus (ďalej aj ako „oblasti záujmu združenia”).

 2. Združenie má za cieľ vytvoriť kultúrno-vzdelávacie centrum, ktoré bude slúžiť ako platforma na rozvoj aktivít združenia.

 3. Združenie sa vo svojej činnosti zameriava na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o oblastiach záujmu združenia, najmä prostredníctvom organizácie rôznych foriem vzdelávacích, kultúrno-spoločenských či športových podujatí.

 4. Pri napĺňaní svojich cieľov bude združenie plniť funkcie vzdelávania, informovania a praktického zapájania svojho členstva aj širšej verejnosti prostredníctvom organizácie a realizácie (i) seminárov, diskusií, konferencií, tvorivých dielní a kurzov neformálneho vzdelávania, (ii) komunitných podujatí a stretnutí, (iii) kultúrnych podujatí, (iv) športových podujatí a pohybových aktivít, (v) vydávania, výroby, distribúcie a sprístupňovania tlačených či elektronických publikácií, ako aj (vi) produkcie, rozmnožovania a distribúcie audiovizuálnych diel.

 5. Medzi ciele združenia rovnako patrí šírenie ideí humanizmu, ľudskej emancipácie a rovnosti, ako aj snaha o rozvoj angažovanosti a participácie prostredníctvom rôznych foriem kultúrno-spoločenskej a osvetovej činnosti, najmä vzdelávacích, kultúrnych, športových, publikačných a poradenských aktivít.

 6. Pri plnení svojich cieľov občianske združenie môže spolupracovať s odbornými, vedeckými, vzdelávacími, kultúrnymi a umeleckými inštitúciami či organizáciami, s médiami, s inými občianskymi združeniami, spolkami, dobrovoľníckymi iniciatívami a nadáciami v SR či v zahraničí. Za účelom uplatňovania spoločných záujmov a na dosahovanie spoločných cieľov združenie môže s nimi uzatvárať zmluvy o súčinnosti v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.

Článok 3. Členstvo v občianskom združení

 1. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členom občianskeho združenia môže byť každá osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia. Občianske združenie nemá ohraničený počet členov a členiek.

 2. O členstve v občianskom združení rozhoduje tajomník alebo tajomníčka na základe písomnej prihlášky. Prihláška obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska osoby, ktorá sa o členstvo uchádza. Súčasťou prihlášky musí byť výslovný súhlas so stanovami združenia. Členstvo v združení vzniká dňom schválenia členstva tajomníkom alebo tajomníčkou.

 3. Tajomník alebo tajomníčka združenia môže rozhodnúť o neschválení členstva osoby, ak by sa jej prijatím porušili ustanovenia týchto stanov, vnútorné predpisy alebo rozhodnutia orgánov združenia, prípadne ak by jej prijatie bolo v rozpore s cieľmi, úlohami a činnosťou združenia.

 4. Členská schôdza môže svojím rozhodnutím odporučiť tajomníkovi či tajomníčke prijatie nového člena či členky, pričom toto odporúčanie je záväzné a tajomník alebo tajomníčka prijatie člena či členky schváli.

 5. Člen alebo členka v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľuje združeniu súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v informačnom systéme združenia, a to v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté a v súlade s vyššie uvedeným zákonom.

 6. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý obsahuje meno a priezvisko, rok narodenia, bydlisko a deň vzniku členstva danej osoby.

Článok 4. Práva a povinnosti členov združenia

 1. Člen či členka má právo:

  a. zúčastňovať sa na aktivitách a činnosti združenia v súlade s jeho vnútornými predpismi,

  b. navrhovať body, ktoré tajomník či tajomníčka zaradí do programu členskej schôdze,

  c. od veku osemnásť rokov mať hlasovacie právo na zasadnutiach členskej schôdze v zmysle týchto stanov,

  d. od veku osemnásť rokov byť volený ako tajomník či tajomníčka alebo revízor či revízorka združenia,

  e. obracať sa na orgány združenia (tajomníka/tajomníčku) s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

  f. byť informovaná o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia,

  g. získavať členské výhody.

 2. Člen či členka je povinná:

  a. dodržiavať stanovy združenia a vnútorné predpisy združenia,

  b. plniť uznesenia orgánov združenia,

  c. platiť členské poplatky.

Článok 5. Zánik členstva v združení

 1. Členstvo v združení zanikne:

  a. dobrovoľným vystúpením zo združenia; členstvo zaniká dňom doručenia členského preukazu alebo písomného oznámenia o vystúpení tajomníkovi či tajomníčke,

  b. vylúčením zo združenia; členstvo zaniká dňom rozhodnutia členskej schôdze združenia o vylúčení,

  c. úmrtím člena, alebo

  d. zánikom združenia.

 2. Člen alebo členka môže byť vylúčená zo združenia, ak:

  a. si neplní povinnosti vyplývajúce z týchto stanov, vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov združenia, alebo

  b. poškodí dobré meno združenia, alebo

  c. nemá zaplatený členský poplatok.

 3. Pri zániku členstva je člen alebo členka povinná bez zbytočného odkladu odovzdať členský preukaz tajomníkovi či tajomníčke združenia.

Článok 6. Orgány združenia, spôsob ich ustanovenia a právomoci

 1. Orgánmi združenia sú členská schôdza, tajomník alebo tajomníčka a revízor alebo revízorka.

 2. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva tajomník/tajomníčka najmenej dvakrát do roka. Právo zúčastniť sa na členskej schôdzi má každý člen a každá členka združenia.

 3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členiek a členov, ktorí majú hlasovacie právo. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členiek a členov, ktorí majú hlasovacie právo. Na prijatie rozhodnutia o zmene či doplnení stanov, o prijatí vnútorných predpisov a o vylúčení členky alebo člena je potrebný súhlas všetkých prítomných členov a členiek.

 4. Členská schôdza:

  a. prerokúva a schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

  b. prerokúva a schvaľuje vnútorné predpisy združenia,

  c. prerokúva a schvaľuje rozpočet združenia,

  d. prerokúva a schvaľuje výročnú správu, ktorej súčasťou je aj správa o hospodárení,

  e. volí a odvoláva tajomníka alebo tajomníčku spomedzi členov a členiek združenia,

  f. volí a odvoláva revízora či revízorku spomedzi členov a členiek združenia,

  g. rozhoduje o vylúčení člena alebo členky združenia,

  h. dáva odporúčanie na prijatie člena alebo členky združenia tajomníkovi či tajomníčke združenia,

  i. rozhoduje o zrušení združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

 5. Výkonným orgánom združenia je tajomník alebo tajomníčka. Tajomník/tajomníčka sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Funkčné obdobie tajomníka/tajomníčky je jeden rok.

 6. Tajomník/tajomníčka:

  a. riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,

  b. zvoláva členskú schôdzu, pripravuje základné materiály na jej rokovania a aj na základe podnetov členov a členiek pripravuje program členskej schôdze,

  c. rozhoduje o prijatí členov a členiek združenia a vedie evidenciu členov a členiek,

  d. pripravuje a predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu,

  e. pripravuje a predkladá členskej schôdzi výročnú správu, ktorej súčasťou je aj správa o hospodárení,

  f. vybavuje podnety a sťažnosti členov a členiek združenia, poskytuje stanoviská k otázkam,

  g. zabezpečuje informovanie členov a členiek o prijatých rozhodnutiach a iných úkonoch,

  h. rozhoduje o spoplatnení členstva v združení a stanovuje výšku členských poplatkov,

  i. ako likvidátor/likvidátorka uskutočňuje majetkové vysporiadanie združenia v prípade jeho zrušenia.

 7. Štatutárnym orgánom združenia je tajomník/tajomníčka združenia. V prípade neprítomnosti je štatutárnym orgánom osoba zastupujúca tajomníka/tajomníčku, ktorú menuje tajomník/tajomníčka. Podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripojí štatutárny orgán svoj vlastnoručný podpis.

 8. Kontrolným orgánom združenia je revízor alebo revízorka. Za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi. Funkčné obdobie revízora/revízorky je štyri roky. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.

 9. Revízor/revízorka:

  a. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

  b. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia.

 10. Funkcie tajomníka/tajomníčky a revízora/revízorky zanikajú:

  a. uplynutím funkčného obdobia,

  b. vzdaním sa funkcie na členskej schôdzi,

  c. rozhodnutím členskej schôdze o odvolaní z funkcie,

  d. rozhodnutím členskej schôdze o vylúčení,

  e. úmrtím,

  f. zánikom združenia,

  g. stratou spôsobilosti na právne úkony.

Článok 7. Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie občianskeho združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami pre hospodárenie občianskych združení. Rozpočet sa zostavuje na kalendárny rok.

 2. Peňažné prostriedky združenia sa budú sústreďovať na jedinom účte, ku ktorému má dispozičné právo štatutárny orgán (tajomník/tajomníčka) združenia.

 3. Združenie nadobúda prostriedky pre svoju činnosť:

  a. z členských príspevkov,

  b. z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb,

  c. z nenávratných finančných príspevkov, grantov a dotácií od právnických osôb a orgánov štátnej správy,

  d. z podielu zaplatenej dane,

  e. z výnosov plynúcich z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských, športových a iných podujatí v súlade s platnými slovenskými právnymi predpismi, a

  f. z vydavateľskej, publikačnej, vzdelávacej, poradenskej, propagačnej a umeleckej činnosti.

 4. Majetok združenia môže byť použitý len v súlade s týmito stanovami a v súlade s platnými právnymi predpismi, a to na podporu cieľov a úloh združenia.

Článok 8. Zrušenie združenia

 1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.

 2. Ak tajomník/tajomníčka ako likvidátor z akéhokoľvek dôvodu nezačne s majetkovým vysporiadaním združenia do 30 dní odo dňa jeho zrušenia dobrovoľným rozpustením, členská schôdza určí osobu, ktorá vykoná likvidáciu združenia. Pri likvidácii združenia sa postupuje primerane podľa §70 — 75k Obchodného zákonníka.

 3. Osoba vykonávajúca majetkové vysporiadanie združenia najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.

 4. Zánik združenia oznámi štatutárny orgán Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok 9. Záverečné, spoločné a prechodné ustanovenia

 1. Ak to povaha veci a technické aspekty pripúšťajú, komunikácia medzi členmi a členkami združenia, medzi orgánmi združenia, medzi členmi/členkami a orgánmi združenia navzájom môže prebiehať v elektronickej forme. V elektronickej forme môžu byť vedené aj členské schôdze a ich hlasovania.

 2. Tajomníkom združenia ku dňu platnosti týchto stanov je Juraj Halas, r. č. ■■■■■■/■■■■, trvale bytom ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. Tajomník zvolá členskú schôdzu najneskôr tri mesiace odo dňa nadobudnutia platnosti týchto stanov.

 3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia príslušných právnych predpisov.